ATIFLAR

TRDİZİN OLMAYANLAR KAYAOKAY, İlyas, “17. Asır Ve Sonrası Dîvân Şâirlerinin Beyitlerinde Nef’î”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, C. 8, S. 41, s. 220-240. (TRDİZİN değil) YILMAZ, Dilek. “Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Hulviyyât Adlı Divanının, Dîbâcesinde Şiire Dair Görüşleri”, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/2 (Güz 2022): 227-238. (TRDİZİN değil – Ulusal index ASOS) KAYAOKAY, İLYAS.“ATIFLAR” yazısının devamını oku

ÂZÂDE

“El âlem ne der?” diye değil; “EL-ALÎM ne der?” diye yaşayabilmek… (Necati İşler) “Yaratmak” ve “yaratıcı” kelimelerini Allah’a mahsus kullanırdık. Maalesef çok sıradanlaştırdık. Nietzsche gibi “Tanrı öldü.” demeyeceğim. Fakat “Yaradan”ı öldürdük. (Necati İşler) Gayr-i müretteb bir dîvândır hayâtımız. (Necati İşler) Rabbim ipinden ayırmasın. İnsanların ipine de muhtaç etmesin. (Necati İşler) Doğan güneş, çevrenizdeki iyi insanların“ÂZÂDE” yazısının devamını oku

Halîfe’nin 940/1533 tarihli Velednâme Adlı Eseri (Tercüme-i Pendnâme)

Velednâme (Tercüme-i Pendnâme): İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) kaleme aldığı Farsça manzum ahlak ve öğüt kitabı olan Pendnâme’nin “Halife” isimli mütercim tarafından yapılan manzum Türkçe tercümesidir. Bilinen tek nüshası üzerine makale çalışmamız halen devam etmektedir. Beyit sayısı 800. Tercüme tarihi 940/1533. Naẓmını ḳıldı Ḫalïfe iy ḫalefTā ki istimāʿ ide ehl-i şeref“Halîfe’nin 940/1533 tarihli Velednâme Adlı Eseri (Tercüme-i Pendnâme)” yazısının devamını oku

İmâmzâde’nin Ukûdü’l-Akâid fî-Fünûni’l-Fevâid adlı eserinin Mütercimi Bilinmeyen Manzum Türkçe Tercümesi: Nazm-ı Cevâhir

Nazm-ı Cevâhir’e kaynaklık eden Ukûdü’l-Akâid fî-Fünûni’l-Fevâid, İmâmzâde (ö. 573/1177) tarafından telif edilen Arapça manzum bir akaid kitabıdır. Mütercimi bilinmeyen Nazm-ı Cevâhir‘in bilinen tek nüshası üzerine makale çalışmamız halen devam etmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm Bedeʾnā bi’smi Rabbi ke-en aʿlā 1bVe bi’l-ḥamdi yeṣïruʾl-emru ulyā Hüve’l-Ḥaḳḳu Hüve’l-Ḥayyu Hüve’llāhKi bāyed merd-i ṭālib rāh-ı dergâh Çün ismu’llāh ola esmādan aʿlāOlur ol lā-cerem“İmâmzâde’nin Ukûdü’l-Akâid fî-Fünûni’l-Fevâid adlı eserinin Mütercimi Bilinmeyen Manzum Türkçe Tercümesi: Nazm-ı Cevâhir” yazısının devamını oku

Kenzü’d-Dekâʾik’in Manzum Türkçe Tercümesi

Kenzü’d-Dekaik (كنز الدقائق), Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Hanefî fıkhına dair bir eseridir. Bu eser, 842/1439 tarihinde Imâdü’d-Dâî adında bir mütercim tarafından manzum olarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Eserin bir tek nüshasına ulaşılmıştır. Eserle ilgili yayım çalışmamız devam etmektedir.

Mehmed Eşref Dede’nin Ayin-i Tarikat-ı Mevleviye ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eserleri

Ayin-i Tarikat-ı Mevleviyeve ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eserlerlere ait okuma ve neşre hazırlık çalışmamız devam etmektedir. Dr. Necati İŞLER Bismillāhirraḥmānirraḥīm Bismihī Yā Ḥażret-i Mevlānā İfāde-i Merām Bu faḳīr ḥaḳīr pür-taḳṣīr bir çoḳ zamāndan beri āŝār-ı eʿāẓım-ı eslāf-ı mevlevīyeden baʿżılarını muṭālaʿa ettim ise de bunlardan ṭarīḳat-ı ʿaliyyemiziñ aṣl-ı uṣūl ve ādāb ve deḳāʾiḳını beyān eden Türkçe“Mehmed Eşref Dede’nin Ayin-i Tarikat-ı Mevleviye ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eserleri” yazısının devamını oku

OSMANLICA TRANSKRİPSİYON PROGRAMI

OSMANLICA TRANSKRİPSİYON PROGRAMI İNDİR Bismillāhirraḥmānirraḥïm Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salat ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e, Sahabelerine ve Ehl-i Beytine olsun.2005 yılında Oktay fontu ile hazırladığımız Transkripsiyon Programının yeni versiyonu olan Transkripsiyon 3.1’i yayınlıyoruz. Öncelikle çalışmalarından ve fikirlerinden istifade ettiğim Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU, Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Yrd.“OSMANLICA TRANSKRİPSİYON PROGRAMI” yazısının devamını oku

İnebey Kütüphanesi’nde “Gülzar-ı Manevi”nin Yeni Bir Nüshası: “Sırru’l-Erkan”

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii Koleksiyonu’nda “16 Or 697” arşiv numarası ile kaydedilmiş bir eser vardır. Müellif adı “Alî Sırrî İznikî” olarak yazılmıştır. “Sırrü’l-Erkân” adıyla kaydedilmiş olan bu eser, gerçekte  İbrâhim Tennûrî’nin (ö. 887/1482)  “Gülzar-ı Mânevî” adlı eserinin yeni bir nüshasıdır. Eserin 185. varakında telif tarihi ve beyit sayısı şu şekilde geçmektedir: Sekiz“İnebey Kütüphanesi’nde “Gülzar-ı Manevi”nin Yeni Bir Nüshası: “Sırru’l-Erkan”” yazısının devamını oku