ATIFLAR

 1. ALTIER, Semiha. “Tarikat Kültüründen Bir Kesit: Osmanlı Mimari Süslemesinde Karpuz ve Karpuz-Bıçak Tasvirleri.” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 100 (2021): 397-426.
 2. SERİN, Muhittin. “Suud Yavsi Ebüssuudoğlu”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009, C. 37, s. 579-580.
 3. AKSOYAK, İsmail Hakkı. Müşterek Şiirler Divanı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2017.
 4. BİLGİN, Emrah. 18. Asırda Telif Edilmiş Manzum Bir İlmihal Kitabı: Süleyman-name (Hanefi ve Şafi‘î Fıkhı Bağlamında Namaz), FENOMEN Yayınları, Ankara, 2022.
 5. AYÇİÇEĞİ, Bünyamin. “Fütüvvetnâmelerde Yerli Unsurlar”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni 24-25 Nisan 2021 E-Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2022, 33-45.
 6. GÖKÇE, Ferhat. Buhara’dan Anadolu’ya: İmamzâde ve Şir’atü’l-İslâm, Orta Asya’dan Anadolu’ya İlmin Yolculuğu – Sempozyum Bildirileri, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, 2021, 174-227. (Dr. Tezine Atıf)
 7. GÖKÇE, Ferhat. Buhara’dan Anadolu’ya: İmamzâde ve Şir’atü’l-İslâm, Orta Asya’dan Anadolu’ya İlmin Yolculuğu – Sempozyum Bildirileri, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, 2021, 174-227. (Makaleye Atıf)
 8. SEVER, Ali. Şir’atü’l-İslâm Şerhi Mürşidü’l-Enâm’da Kurd Efendi’nin Hadis Kullanımına Dair Değerlendirmeler, “Edirne ve Balkanlar’da Tasavvufî Hayat –Müesseseler-Şahsiyetler Ve Eserleri– (Hasan Sezâî-yi Gülşenî ve Gülşenîlik)”, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, 2022, 195-206.
 9. AYDIN, Salim. “Beykoz’da Tarihî Bir Şahsiyet: 7-8 Hasan Paşa ve Yalısı”, Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2021, 815-850.
 10. VERGİLİ, Orhan. “Hacı Hulûsî Baba ve Dîvânı”, 2020, International Journal of Filologia, S. 3, s. 55-90.
 11. KAYAOKAY, İlyas, “17. Asır Ve Sonrası Dîvân Şâirlerinin Beyitlerinde Nef’î”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, C. 8, S. 41, s. 220-240.
 12. ALTUNMERAL, Mehmet. “İhsân Mahvî ve Manzûmeleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, S. 42, s. 75-87.
 13. AYDIN, Abdullah. “Klasik Türk Edebiyatında Divana İsim Verme”, Ekev Akademi Dergisi, 2014, S. 59, s. 45-59.
 14. AYDIN, Salim. “Beşiktaş Muhafızı Müşir (Yedi-Sekiz) Hasan Paşa Hayatı ve Askerî Faaliyetleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021, 25 (2), 547-578.
 15. KINAY, Nilay. “Tazmin Sanatı ile Yazılan Na’t-ı Şerifler: Beyânü’l-Hak Mecmuası Örneği”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022, 10 (2), 681-697.
 16. ÇALKA, Mehmet Sait. “Klasik Türk Şiirinde Rubâî”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014.
 17. ÖZEN, Tuğba. “Dinî Dergilerdeki Manzumelerin Muhteva İncelemesi (1908-1928)”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019.
 18. SİVRİ, Murat. “Türkçe Divan Dibacelerine Göre Divan Şiiri Poetikası”, Doktora Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan, 2021.
 19. KÖSE, Fatma. Türk edebiyatında Şirʾatüʾl-İslâm Tercümeleri ve Süleymân B. Ali’nin Manzûm Şirʾatüʾl-İslâm Tercümesi: Lezzetüʾl-İslâm (metin-inceleme), Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya, 2021.
 20. ERBAY, Ömür. “Derviş Mehmed Bahtî’nin Manzum Terceme-i Şir’atü’l-İslam’ı (Metin-inceleme)”, Doktora Tezi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum, 2021.
 21. YILMAZ, Nurullah Doğan. Millî Kütüphanede kayıtlı 06 Hk 3656 şiir mecmuasının MESTAP’a göre tasnifi (131-200) (İnceleme-metin), Siirt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Siirt, 2022. (YL Tezine Atıf)
 22. YILMAZ, Nurullah Doğan. Millî Kütüphanede kayıtlı 06 Hk 3656 şiir mecmuasının MESTAP’a göre tasnifi (131-200) (İnceleme-metin), Siirt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Siirt, 2022. (Makaleye Atıf)

TRDİZİN OLMAYANLAR

KAYAOKAY, İlyas, “17. Asır Ve Sonrası Dîvân Şâirlerinin Beyitlerinde Nef’î”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, C. 8, S. 41, s. 220-240. (TRDİZİN değil)

YILMAZ, Dilek. “Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Hulviyyât Adlı Divanının, Dîbâcesinde Şiire Dair Görüşleri”, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/2 (Güz 2022): 227-238. (TRDİZİN değil – Ulusal index ASOS)

KAYAOKAY, İLYAS. “Nabi’nin Meşhur Görmüşüz Redifli Gazeline Yazılan Nazireler ve Tahmisler”, Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, 9, 2016, 1-23. (TRDİZİN değil)

GÜLEÇ, İsmail. “Bir Nazım Biçimi Olarak Müselles Ve Zevki Efendi’nin Müselles’i, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2020): 367-380. (TRDİZİN değil)

21.03.2023 SONRASI

AY, Mahmut. Muhyiddin Yavsî İskilibî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri,  Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019. (Oku-Okut Suûdü’l-Mevlevî e-kitaba atıf)

AY, Mahmut. Muhyiddin Yavsî İskilibî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri,  Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019. (Mehmed Rızâ Safvet Bey makalesine atıf)


Reklam

ÂZÂDE

“El âlem ne der?” diye değil; “EL-ALÎM ne der?” diye yaşayabilmek… (Necati İşler)

“Yaratmak” ve “yaratıcı” kelimelerini Allah’a mahsus kullanırdık. Maalesef çok sıradanlaştırdık. Nietzsche gibi “Tanrı öldü.” demeyeceğim. Fakat “Yaradan”ı öldürdük. (Necati İşler)

Gayr-i müretteb bir dîvândır hayâtımız. (Necati İşler)

Rabbim ipinden ayırmasın. İnsanların ipine de muhtaç etmesin. (Necati İşler)

Doğan güneş, çevrenizdeki iyi insanların sayısını artırıyorsa; ne mutlu size! (Necati İşler)

Bir gönle girmek ya da bir gönlü kırmak, bütün mesele bu… (Necati İşler ya da Şekspîr-i Rûmî)

Canlıların canına okuyan dillerimizle
Fatihalar gönderiyoruz ölülerimize (Necati İşler)

Bir gün âyînede kendinle karşılaşacaksın. Şaşacaksın. (Necâtî, 21. yy.)

Sebebi nedir bilmem bu kadar kibrin
Dikey yatanlar var mı içinde kabrin (Necâtî, 21. yy.)

Polyânî der ki: Bu da geçer Yâ Hû. (Necâtî, 21. yy.)

ÖLÜM KAYITSIZLIĞI ŞİİRİ
Ademe gönderiyoruz âdemleri
ShiftDelete tuşuna basar gibi (Necâtî, 21. yy.)

Bazı insanlara karşı yüce dağlar gibi kibirli ol ki, “Küçük dağları ben yarattım.” demesinler. Bazı insanların kusurlarını görmede gündüz gibi ol ki, kendilerini kusursuz bilmesinler. (Necâtî-i Mevlevî)

Aşk-ı mecâzîde kalan der ki: Leylam göreyim neyler, neylerse güzel eyler. Aşk-ı hakîkîyi bulan der ki: Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. (Necâtî İşler)

Hâl-daş şol kimesnedür ki; kardaşınuñ “durum”una bî-gâne kalmayup, anuñıla hem-hâl ola. (Necâtî, 21. yy.)

Âşık-ı hakîkî odur ki, yevm-i Valetine’de aşka dair hiç bir şey paylaşmaya. (Necati İşler)

İyi ki varsın hissini yaşatanlara selam olsun. Necati İŞLER

Çocuklarımızın gönül dünyasındaki bütün kapı ve pencereler iyiliğe açılıyor. Yetişkinlerin yapacağı tek şey, onları kapatmamaktır.
Necati İŞLER

Halîfe’nin 940/1533 tarihli Velednâme Adlı Eseri (Tercüme-i Pendnâme)

Velednâme (Tercüme-i Pendnâme): İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) kaleme aldığı Farsça manzum ahlak ve öğüt kitabı olan Pendnâme’nin “Halife” isimli mütercim tarafından yapılan manzum Türkçe tercümesidir. Bilinen tek nüshası üzerine makale çalışmamız halen devam etmektedir. Beyit sayısı 800. Tercüme tarihi 940/1533.

Naẓmını ḳıldı Ḫalïfe iy ḫalef
Tā ki istimāʿ ide ehl-i şeref

Kim ki bu pendi duta ṭālib ola
Maʿnï maʿrifet aña ġālib ola

Fārisï’den Türk’e döndürdüm kelām
Yazana oḫıyana bizden selām

Hem bu naẓm içre görülse bir ḫalel
ʿAvf ideler yirine anuñ bedel

Artuġ eksük yazdı ise bu ḳalem
Ḳalmañuz sehvine iy ṣāḥib-kerem

Bu sekiz yüz beyt durur iy nïk-nām
Ḫamusı ʿilm-i ḥaḳāyıḳdur tamām

Çün tamām oldı burūzı a dine (?)
Hem veled-nāme yazıldı adına

İrdi hicret tisʿa miʾe erbeʿin (940)
Çoḫ selām olsun …… ecmeʿin

Kim duʿā ilen bizi yād eyleye
Rūḥını cennetde Ḥaḳ şād eyleye (v. 43a, 43b, 44a)

İmâmzâde’nin Ukûdü’l-Akâid fî-Fünûni’l-Fevâid adlı eserinin Mütercimi Bilinmeyen Manzum Türkçe Tercümesi: Nazm-ı Cevâhir

Nazm-ı Cevâhir’e kaynaklık eden Ukûdü’l-Akâid fî-Fünûni’l-Fevâid, İmâmzâde (ö. 573/1177) tarafından telif edilen Arapça manzum bir akaid kitabıdır. Mütercimi bilinmeyen Nazm-ı Cevâhir‘in bilinen tek nüshası üzerine makale çalışmamız halen devam etmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bedeʾnā bi’smi Rabbi ke-en aʿlā 1b
Ve bi’l-ḥamdi yeṣïruʾl-emru ulyā

Hüve’l-Ḥaḳḳu Hüve’l-Ḥayyu Hüve’llāh
Ki bāyed merd-i ṭālib rāh-ı dergâh

Çün ismu’llāh ola esmādan aʿlā
Olur ol lā-cerem taḳdïme ūlā

Teʿālā ẕātühū celle ʿalāhu
Tebārek ẕātühū ʿammā ʿadāhu

Ḥabïb-i server-i sulṭān-ı ʿālem
Çerāġ-ı kāʾināt ü nesl-i Ādem

Kenzü’d-Dekâʾik’in Manzum Türkçe Tercümesi

Kenzü’d-Dekaik (كنز الدقائق), Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Hanefî fıkhına dair bir eseridir. Bu eser, 842/1439 tarihinde Imâdü’d-Dâî adında bir mütercim tarafından manzum olarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Eserin bir tek nüshasına ulaşılmıştır. Eserle ilgili yayım çalışmamız devam etmektedir.

Mehmed Eşref Dede’nin Ayin-i Tarikat-ı Mevleviye ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eserleri

Ayin-i Tarikat-ı Mevleviyeve ve Nüsha-i Kübrâ Adlı Eserlerlere ait okuma ve neşre hazırlık çalışmamız devam etmektedir.

Dr. Necati İŞLER

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Bismihī

Yā Ḥażret-i Mevlānā

İfāde-i Merām

Bu faḳīr ḥaḳīr pür-taḳṣīr bir çoḳ zamāndan beri āŝār-ı eʿāẓım-ı eslāf-ı mevlevīyeden baʿżılarını muṭālaʿa ettim ise de bunlardan ṭarīḳat-ı ʿaliyyemiziñ aṣl-ı uṣūl ve ādāb ve deḳāʾiḳını beyān eden Türkçe şāriḥ-i Meŝnevī, eş-Şeyḫ İsmāʿīl Anḳaravī…

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün

Söyle ey ṭūtī-i zībā-yı süḫan
Nām-ı Ḥaḳla ibtidā it söze sen

Ḫudā’ya ḥamd-i bī-ḥadd ile her ān
Feyżiñi müzdād ider ol dem hemān

Ṣıdḳıla eyle Rasūlini ŝenā
Tā ola maḳbūl-i dergāh-ı Ḫudā

Eliñ ṭuṭsun seniñ rūz-i cezāda
O yevm-i maḥşer-i dehşet-fezāda

Daḫi evlād ü asḥābına dāʾim
Ṣalāt ile selām olsun müdāyim

Hem daḫı şāyān-ı cennet ñūr-ı ʿayn
Ol Ḥasan ile Ḥüseyn-i aḥseneyn

Onlara bizden selām olsun hemīn
Dü cihānda olalar bize muʿīn

Cümlesinden rāżī olsun ol Ḫudā
Eylemesin bizi onlardan cüdā

Muḳaddeme

Diñle_ey iḫvān-ı ṭarīḳ-i mevlevī
Gösterir rāh-ı necātı Meŝnevī

Mehmed Eşref Dede, Âyîn-i Tarîkat-i Mevlânâ

OSMANLICA TRANSKRİPSİYON PROGRAMI

OSMANLICA TRANSKRİPSİYON PROGRAMI İNDİR

Bismillāhirraḥmānirraḥïm

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salat ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e, Sahabelerine ve Ehl-i Beytine olsun.
2005 yılında Oktay fontu ile hazırladığımız Transkripsiyon Programının yeni versiyonu olan Transkripsiyon 3.1’i yayınlıyoruz. Öncelikle çalışmalarından ve fikirlerinden istifade ettiğim Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU, Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ, Yrd. Doç Dr. İsa SARI ve Halil AÇIKGÖZ hocalarımateşekkür ederim. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.


Necati İŞLER
Mart 2018

 ṬRĀNṢḲRİPŜÏYOÑ 3.1

ĀāÏïŪūěʿʾ˘Ṣṣ Ŝŝ Ḥḥ Ḫḫ ḲḳŻż Ḍḍ Ẓẓ Ẕẕ Ḏḏ Ññ Ṭṭ

Not:  3.1  Versiyonuna 3.0’dan farklı olarak sadece “Ayn” ve “Hemze” karakterleri için yeni kısayollar eklenmiştir.


1. Transkripsiyon 3.1 sadece bir Ms Word belgesinden ibarettir.
2. Metin çalışmanıza bu belgenin bir kopyasını oluşturarak başlayabilirsiniz.
3. AİD Palatino Fontu ve TEBDİZ projesinde kullanılan Gentium Plus fontu ile uyumludur.
4. Klavye kısayolları ve Necatiisler fontu belgenin içine yerleştirilmiştir.
5. Bu belgeyle istediğiniz bilgisayarda metninizi doğru görüntüleyebilirsiniz.
6. Times New Roman fontu düzenlenerek “Necatiisler” fontu oluşturulmuştur.
7. Üstü şapkalı “s” düzenlenerek altı çizgili “peltek s” elde edilmiştir.
8. Üstü iki nokta olan “i” düzenlenerek üstü tek nokta üzeri çizgi olan“uzun i” elde edilmiştir.
9. Düşük performanslı bilgisayarlarda içinde font barındıran bu belgeyle çalışmak zaman kaybına yol açabilir.Bu yüzden kaydetme sıklığını word seçeneklerinden değiştirebilirsiniz.
Word seçenekleri >> Kaydet >> kaydetme sıklığı
10. Bizim atadığımız kısayolları değiştirebilirsiniz. Bunun için iki şey gerekmektedir. Birincisi, Necatiisler fontları (normal ve italik) sisteme elle yüklenmelidir. İkinci olarak, değişikliklerin kaydedileceği yer olarak “Normal” şablonunu değilde bu belgemizi seçerseniz, kısayolu bu belgeye yerleştirmiş olursunuz. Harfi metinden seçerek şu yolu takip edin:
Ekle >> Simge >> Tüm Simgeler >> Kısayol Tuşu (Ctrl, alt, shift’e basarak atama yapılır.)
11. Office 2003 ve Office 2007 sürümlerinde Āā Ïï Ūū Żż Ŝŝ Ññ dışındaki karakterlerde büyük küçük harf duyarlılığına rastlanmamıştır. Yani “Ẕāt” ve “ẕāt” kelimeleri metin içinde ayrı ayrı aranmalıdır.
12. Windows XP işletim sisteminde karakterlerin görünmemesi sorunu yaşanıyorsa sisteme “Necatiisler” fontu yüklenmelidir.
13. Yazıcıdan çıktı alırken sisteme “Necatiisler” fontu yüklenmelidir.
14. http://www.necatiisler.com/anasayfa/osmanlica_transkripsiyon.zip adresinden yazıtipini indirebilirsiniz.
15. UYARI 1: Word 2007’de hazırladığınız bir belgenin kopyasını almadan Word 2010’da açmayın. Kelime arasındaki boşluklar kaybolabiliyor. Bu işlemin tersi de aynı hataya yol açabilir. Farklı sistem ve bilgisayarlarda belgenizi açmadanmutlaka kopyasını alınız.
16. UYARI 2: Ctrl tuşu, en sol alt köşede olan bilgisayarlarla rahat çalışabilirsiniz. Bazı laptoplarda en köşede yer alan Fn tuşu sebebiyle Ctrl tuşu içerde kalmakta ve baş ağrıtmaktadır.
17. Eleştiri, öneri, iletişim ve güncellemelerden haberdar olmak için www.necatiisler.com  ve ilennecati  et  gmail.com adreslerini kullanabilirsiniz.

 

 **********

TRANSKRİPSİYON 2.0  İNDİR 

(2005 Yılında Oktay Fontu ile Hazırlanan) 

 **********

İnebey Kütüphanesi’nde “Gülzar-ı Manevi”nin Yeni Bir Nüshası: “Sırru’l-Erkan”

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii Koleksiyonu’nda “16 Or 697” arşiv numarası ile kaydedilmiş bir eser vardır. Müellif adı “Alî Sırrî İznikî” olarak yazılmıştır. “Sırrü’l-Erkân” adıyla kaydedilmiş olan bu eser, gerçekte  İbrâhim Tennûrî’nin (ö. 887/1482)  “Gülzar-ı Mânevî” adlı eserinin yeni bir nüshasıdır. Eserin 185. varakında telif tarihi ve beyit sayısı şu şekilde geçmektedir:

Sekiz yüz elli yedisinde iy yâr
Safer nısfında hatm oldu bu güftâr (v. 185b)
H. 857 / 1453

Keremden Hak teâlâ kıldı yârı
Ki beş bin yüz kurb beyt oldu vârı (v. 185b)

sirrul-erkan-gulzar-i-manevi-ibrahim-tennuri

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Sırrü’l-Erkân , 16 Or 697, 185b

sirrul-erkan-gulzar-i-manevi-ibrahim-tennuri-1b

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Sırrü’l-Erkân , 16 Or 697, 1b


İnebey’deki bu eserin adı muhtemelen 1b’de yer alan “Beyân-ı Sırr-ı Erkân Salât-ı Bâtınî” adlı bölümden alınmıştır. Sırrü’l-Erkân adıyla kaydedilen bu eserin müellifi, muhtemelen Osmanlı Müellifleri’ne[1] dayandırılarak Abdürrahim Tırsî’nin (ö. 926/1520) torunu Ali Sırrı İznikî (ö. 1046/1636)  olarak kaydedilmiştir. Oysa bu eser, Ali Rıza Karabulut’un neşri ile karşılaştırıldığında “Gülzar-ı Mânevî”nin bir nüshası olduğu açıkça görülecektir.[2] Hicrî 857’de tamamlanan bu eser, Fatih Sultan Mehmed’e takdim edilmiştir.[3] Eserde abdest, namaz, zekât, oruç gibi ibadetlerin dinî ve tasavvufî mânaları açıklanmış, bunlarla ilgili âyet ve hadisler nakledilerek yorumları yapılmıştır. Gülzâr-ı Ma’nevî, Süleymaniye Esad Efendi 1639 nolu nüshası kullanılarak 1978 yılında Ali Rıza Karabulut ve Ramazan Yıldız tarafından seçmeler halinde neşredilmiştir. Ayrıca eser üzerine 1991 yılında Semiha Kiraz, 1999 yılında Meheddin İspir yüksek lisans; Mustafa Fidan ise 1995 yılında doktora çalışması yapmıştır.[4] Eser nihayet Mustafa Demirel tarafından 2005 yılında tam metin hâlinde kitap olarak neşredilmiştir.[5]

gulzar-i-manevi-ibrahim-tennuri-riza-karabulut-ve-ramazan-yildiz

Ali Rıza Karabulut – Ramazan Yıldız, Gülzâr-ı Ma’nevî ve İbrâhim Tennûri, Ankara 1978


Sefine-i Evliya’da vefat tarihi hicrî 1046 olarak verilen Şeyh Ali Sırrı Efendi Hazretleri[6] hakkında tafsilatlı bilginin Yadigar-ı Şemsî’de yer aldığı kanaatimizce sehven ifade edilmiştir. Çünkü Yadigar-ı Şemsî’de iki yerde mükerreren geçen Bursalı hattat “eş-Şeyh Ali Sırrî Efendi”[7], Şeyh Mehmed Nafiz Efendizade Şeyh İsmail Galib Efendi’nin oğludur ve vefat tarihi hicrî 1322’dir. Yadigar-ı Şemsî’de Hattat Ali Sırrı Bursevî’ye ait herhangi bir eserden  de bahsedilmemektedir. Fakat Bazı internet sitelerinde[8] Sırru’l-Erkan adındaki eserin Hattat eş-Şeyh Ali Sırrî Efendi’ye ait olduğu yazmaktadır.

Özetleyecek olursak, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii Koleksiyonu’nda sehven Sırru’l-Erkan adıyla kaydedilen eser, Gülzar-ı Manevî’nin bir nüshasıdır. Tahirü’l-Mevlevî’nin Şeyh Ali Sırrı İznikî’ye (ö. 1046/1636) ait olduğunu ifade ettiği; bazı internet sitelerinin de Hattat Ali Sırrî Bursevî’ye (ö. 1322/ 1902) ait olduğunu yazdığı “Sırru’l-Erkân” adında bir esere ulaşılamamıştır.

07.09.2016
Necati İŞLER
Türk-İslam Edebiyatı Doktora Öğrencisi

[1] Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri-I, 94

[2] Ali Rıza Karabulut – Ramazan Yıldız, Gülzâr-ı Ma’nevî ve İbrâhim Tennûri, Ankara, 1978.

[3] Ahmet Kartal, Doğunun Uzun Hikayesi, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2013, s.319

[4] Diyanet İslam Ansiklopedisi, İbrahim Tennuri Maddesi, C. 21, s. 356

[5] Mustafa Demirel, İbrahim Tennûrî – Gülzâr-ı Manevî (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım), Çağrı Yay., İstanbul, 2005.

[6] Vassaf Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ-I, s. 104

[7]
Mustafa Kara – Kadir Atlansoy, Mehmed Şemseddin – Bursa Dergâhları Yâdigâr-ı Şemsî I-II, Uludağ Yay., Bursa, 1997, s.113, 217

[8] http://www.bursa.bel.tr/tarihi-camiden-calinan-kitabe-yerine-asildi/haber/5261/ http://hattatlarimiz.blogspot.com.tr/2016/01/hattat-ali-sirri-efendi-seyh-ali-srr.html erişim: 07.09.2016